logo

Fra Valentí Serra de Manresa al seu arxiu dels caputxins de Sarrià (octubre de 2016)